Polityka Prywatności

1.Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu internetowego znajdującego się pod domeną: http://www.myvapor.pl/.

2.Właścicielem Sklepu i Administratorem danych osobowych jest: VAPOPULAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie, ul. ZYGMUNTA SŁOMIŃSKIEGO 5 / 163, 00-195 WARSZAWA, KRS: 0000932022, NIP: 5252885006, REGON:520482189 (dalej: „Sprzedawca lub Administrator Danych Osobowych”).

3.Dane osobowe zbierane są przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem parlamentu i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”).

 

1.Rodzaje i zasady przetwarzania danych osobowych

1.1 Sprzedawca zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu, a także osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym przepisy prawne przyznają zdolność prawną (dalej: „Kupujący”).

1.2 Dane Kupujących są zbierane w przypadku:

1.3 rejestracji Konta w Sklepie w celu utworzenia indywidualnego Konta przypisanego do Kupującego, celem jego zarzadzania oraz składania Zamówień;

1.4 subskrypcji Newsletter’a, celem wykonania umowy świadczenia usług;

1.5 W przypadku rejestracji Konta w Sklepie, Kupujący zobowiązany jest podać następujące dane:

1.6 adres poczty elektronicznej (e-mail);

1.7 nazwę użytkownika;

1.8 indywidualne hasło do Konta;

1.9 firmę przedsiębiorcy;

1.10 numer NIP;

1.11 dane firmy: dokładny adres ze wskazaniem ulicy oraz miejscowości;

1.12 W przypadku korzystania z usługi Newsletter, Kupujący podaje adres poczty elektronicznej.

1.13 Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, takie jak: adres IP Kupującego, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki z której korzysta Kupujący, czas dostępu lub typ systemu operacyjnego.

1.14 Od Kupującego mogą zostać gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które Kupujący zdecyduje się wejść.

1.15 W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń związanych z korzystaniem ze Sklepu mogą być przetwarzane dane osobowe podane przez Kupującego, w szczególności: imię i nazwisko, firma przedsiębiorstwa, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

1.16 Przekazywanie danych osobowych Administratorowi Danych Osobowych jest dobrowolne i odbywa się w związku z zawieranymi umowami sprzedaży lub świadczenia innych usług przez Sprzedawcę. Jednakże przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w przypadku zakładania Konta podczas rejestracji na stronie Sklepu. Brak podania danych osobowych i jednoczesny brak zgody na ich przetwarzanie skutecznie uniemożliwia założenia Konta w procesie rejestracji, co zaś skutkuje brakiem możliwości złożenia i realizację Zamówienia.

2. Powierzenie danych osobowych

2.1 Dane osobowe Kupującego przekazywane są dostawcom usług z których korzysta Sprzedawca przy prowadzeniu Sklepu. Dostawcy usług, którym Sprzedawca przekazuje dane osobowe podlegaja poleceniom Sprzedawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych lub samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

2.2 Sprzedawca korzysta z dostawców usług, którzy przetwarzają dane osobowe Kupujących wyłącznie na jego polecenie. Należą do nich m.in.: dostawcy usług hostingu, usług księgowych, dostarczający systemy marketingowe, systemy analizy ruchu w Sklepie, usług prawniczych – podmioty przetwarzające.

2.3 Sprzedawca korzysta z dostawców usług, którzy nie działają na wyłączne polecenie Sprzedawcy, stąd samodzielnie ustalają cele i sposoby wykorzystywania danych osobowych Kupujących, m.in.: usługi bankowe i usługi płatności elektronicznych– Administratorzy danych osobowych.

2.4 Dostawcy usług mają swoje siedziby w rzeczypospolitej Polskiej i iw innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2.5 Dane osobowe Kupujących przechowywane są:

2.6 w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedawcę tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Sprzedawca i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, terminy przedawnienia regulują przepisy ogólne Kodeksu cywilnego.

2.7 w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy, wówczas dane osobowe Kupujących przetwarzane sa przez Sprzedawcę tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, terminy przedawnienia regulują przepisy ogólne Kodeksu cywilnego.

2.8 W przypadku dokonania zakupów w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia towarów.

2.9 W przypadku, gdy Kupujący dokona subskrypcji Newsletter’a, na adres poczty elektronicznej Kupującego Sprzedawca będzie wysyłać wiadomości elektroniczne (e-mail), zawierające informacje handlowe o promocjach, nowych produktach dostępnych w Sklepie.

2.10 Sprzedawca udostępnia dane osobowe w przypadku żądania ich wydania prze organy państwowe, w szczególności jednostkom organizacyjnym Policji, Prokuratury, Prezesowi UOKIK, Prezesowi UODO oraz Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

3. Cookies, adres IP

3.1 Sklep używa niewielkich plików (cookies), które zapisywane są przez Sprzedawcę na urządzeniu końcowym Kupującego lub osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies pozwalają Sprzedawcy dostosować oferowane przez niego towary do indywidualnych preferencji osób odwiedzających Sklep lub Kupujących. Stanowią podstawę do opracowania statystyk odwiedzin prezentowanych na stronie Sklepu towarów.

3.2 Sprzedawca wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

3.3 Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia końcowego zapisane informacje są automatycznie usuwane z pamięci urządzenia. Ten rodzaj cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych z urządzenia końcowego;

3.4 Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Kupującego i pozostają do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Ten rodzaj cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych z urządzenia końcowego;

3.5 Sprzedawca wykorzystuje cookies w celu:

3.6 uwierzytelnienia Kupującego w Sklepie i zapewnienia sesji Kupującemu w Sklepie;

3.7 analizowania i badania oglądalności oraz do tworzenia anonimowych statystyk, w celu poznania metod oglądalności Sklepu przez Kupujących i odwiedzających Sklep, co umożliwia dostosowanie funkcjonalności oraz struktury i zawartości Sklepu.

3.8 Sprzedawca może gromadzić adres IP Kupujących. Jest on przetwarzany i wykorzystywany w celu: diagnozowania problemów technicznych związanych z serwerem, tworzeniu statystyk analitycznych, wykorzystywana jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonaleniu Sklepu oraz w celach bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście wykrycia niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.

3.9 Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady oraz warunki ochrony danych osobowych, które obowiązują na tychże stornach.

4. Prawa osób, których dane dotyczą

4.1 Prawo do cofnięcia zgody:

4.2 Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody jakiej udzielił Sprzedawcy;

4.3 cofniecie zgody odnosi skutek od momentu jej złożenia;

4.4 cofniecie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, która odbywała się przed cofnięciem zgody;

4.5 cofniecie zgody nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji dla Kupującego, może jednak uniemożliwić skuteczne korzystanie ze Sklepu i usług oferowanych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, które mogą być świadczone przez Sprzedawcę jedynie za zgodą Kupującego.

4.6 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

4.7 Kupujący ma prawo w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli Sprzedawca przetwarza te dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes;

4.8 rezygnacja w formie wiadomości elektronicznej (e-mail) z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących towarów i usług oznacza sprzeciw Kupującego na przetwarzanie jego danych osobowych;

4.9 w przypadku zasadnego sprzeciwu, Sprzedawca usunie dane osobowe Kupującego, wobec których Kupujący wniósł sprzeciw, a Sprzedawca nie będzie miał innej podstawy prawnej do ich przetwarzania.

4.10 Prawo do usunięcia danych osobowych:

4.11 Kupujący ma prawo żądać, aby Sprzedawca usunął wszystkie lub niektóre dane osobowe;

4.12 Kupujący ma prawo żądać, aby Sprzedawca usunął dane osobowe, w przypadku gdy:

4.13 dane osobowe nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane i były przetwarzane;

4.14 Kupujący wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakim były one przetwarzane;

4.15 Kupujący wniósł skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych;

4.16 dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

4.17 dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez Sprzedawcę z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie obowiązującym na terytorium RP.

4.18 Sprzedawca może zachować pewne dane osobowe, mimo żądania ich usunięcia, jeżeli są one niezbędne do ustalenia, dochodzenia roszczeń, wywiązania się z obowiązków prawa nałożonych na Sprzedawcę przez prawo Unii Europejskiej lub prawo krajowe.

4.19 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

4.20 Kupujący ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

4.21 Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Kupujących jest możliwe w przypadku, gdy:

4.22 Kupujący kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych;

4.23 przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia tych danych Kupujący żąda ograniczenia ich wykorzystywania;

4.24 przestały być konieczne do celów, do jakich zostały zebrane i przetwarzane, jednak są one potrzebne Kupującemu w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń;

4.25 Kupujący wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych osobowych, ograniczenia następuje na czas rozpatrzenia zasadności sprzeciwu;

4.26 Prawo dostępu do danych

4.27 Kupujący ma prawo uzyskać od Sprzedawcy potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe. W przypadku, gdy ma to miejsce, Kupujący ma prawo:

4.28 uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

4.29 uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, okresie przechowywania danych osobowych Kupującego, o prawach przysługujących Kupującemu na mocy przepisów Rozporządzenia o prawie wniesienia skargi do organu nadrzędnego;

4.30 uzyskać kopie swoich danych osobowych.3.31 Prawo do sprostowania danych:

4.31 Kupujący ma prawo żądać do Sprzedawcy sprostowania danych osobowych jego dotyczących, które sa nieprawidłowe. Kupujący, z uwzględnieniem celów przetwarzania ma prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, m. in. poprzez przedstawianie dodatkowego oświadczenia, przesyłając w tym celu wiadomość elektroniczna Sprzedawcy.

4.32 Prawo do przenoszenia danych osobowych:

4.33 Kupujący ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które powierzył Sprzedawcy, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych. Kupujący ma prawo żądać, aby Sprzedawca przesłał bezpośrednio dane osobowe do innego administratora danych osobowych. Sprzedawca jest związany z żądaniem, jeżeli środki techniczne pozwalają na dokonanie takiego przesłania.

4.34 Sprzedawca po wystąpieniu przez Kupującego z żądaniem przeniesienia danych osobowych spełnia żądanie lub odmawia jego spełnienia w ciągi miesiąca od jego otrzymania.

5. Bezpieczeństwo – hasło

5.1 Sprzedawca zapewnia Kupującym bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania do indywidualnego Konta w Sklepie. Sprzedawca stosuje certyfikat SSL w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych w sieci Internet.

5.2 W przypadku, gdy Kupujący utraci hasło do indywidualnego Konta w Sklepie, wówczas Sprzedawca poprzez Sklep pomaga wygenerować nowe hasło. Hasło jest przechowywane w sposób zaszyfrowany, uniemożliwiając jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałeś hasła?”, który podany jest w formularzu logowania do Konta. Kupujący na wskazany przez niego adres e-mail otrzyma wiadomość elektroniczną (e-mail) z wygenerowanym hasłem.

Sprzedaż nieletnim poniżej 18 roku życia jest zabroniona.
Szybki Sklep
0
Clicky